UBND TP giao các sở, ban, ngành chức năng căn cứ nghị quyết của Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và chương trình của TP, ban hành danh mục các dự án dừng triển khai, đình hoãn và các dự án được tiếp tục thực hiện trong năm 2011.Qua đó, có báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội để trình UBND TP xem xét. UBND TP giao các sở, ngành nêu trên thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và TP Hà Nội trong việc bố trí và thanh toán vốn xây dựng cơ bản (XDCB) theo đúng Nghị quyết 11 của Chính phủ. Kho bạc Nhà nước Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo công tác giải ngân vốn XDCB kế hoạch năm 2011, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Theo Khánh LyHà Nội Mới