CTCP Địa ốc No Va (Novaland – mã chứng khoán NVL) vừa công bố nội dung các tờ trình gửi tới ĐHCĐ bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung chính về kế hoạch niêm yết ở thị trường chứng khoán nước ngoài, về phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, về sửa đổi 1 số nội dung trong phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua trước đó, về việc bổ sung thêm 1 người đại diện theo pháp luật của công ty và việc sửa đổi điều lệ công ty.

Kế hoạch niêm yết

Ban lãnh đạo Novaland trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu phổ thông, trái phiếu công ty hoặc trái phiếu chuyển đổi ở thị trường niêm yết nước Singapore hoặc một sở GDCK khác ở nước ngoài ngay trong năm 2018 hoặc sang năm 2019.

Đồng thời ban lãnh đạo công ty trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và những người được trao quyền được thực hiện các thủ tục liên quan.

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Ban lãnh đạo công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành tối đa 100 triệu cổ phiểu riêng lẻ chào bán cho các nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn trong 1 số công ty con và công ty liên kết, và để mua cổ phần và phần vốn góp trong các công ty khác phù hợp với quy định; đồng thời để cơ cấu lại các khoản nợ và dùng cho các mục đích khác trong hoạt động doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện trong năm 2018. Giá chào bán do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán được xác định theo BCTC năm gần nhất đã được kiểm toán.

Tính từ đầu năm 2018 đến nay cổ phiếu NVL đã tăng gần 23%, từ mức giá 65.100 đồng/cổ phiếu lên mức 80.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay, trong đó có lúc thiết lập đỉnh mới ở vùng giá 85.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu NVL trong 6 tháng gần đây.

Phát hành trái phiếu chuyển đổi

HĐQT cũng trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua trước đó. Cụ thể, tổng giá trị trái phiếu chào bán được điều chỉnh tăng lên thành 300 triệu USD thay vì 250 triệu USD như trước đó.

Giá chuyển đổi do HĐQT quyết định, tối thiểu 50.000 đồng/cổ phần và sẽ được điều chỉnh theo các sự kiện pha loãng của công ty nhằm đảm bảo lợi ích của công ty và nhà đầu tư.

Về phương thức chuyển đổi, có điều chỉnh so với phương án ban đầu. Cụ thể, Trái phiếu chuyển đổi có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại thời điểm chuyển đổi, thay vì bắt buộc phải chuyển đổi như nội dung trước đó.

Vấn đề nhân sự

HĐQT cũng trình ĐHCĐ thông qua phương án bổ sung ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT, vào danh sách những người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như vậy, sau sửa đổi, danh sách người đại diện theo pháp luật của công ty gồm 3 người:

-Giám đốc đầu tư – bà Lương Thị Thu Hương: có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong các hoạt động thuộc lĩnh vực hành chính và làm việc với các cơ quan chức năng.

-Tổng Giám đốc – ông Bùi Xuân Huy: Có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực thi công xây dựng.

-Chủ tịch HĐQT – ông Bùi Thành Nhơn: Có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của công ty.